XƯỞNG RANG XAY CÀ PHÊ TRÍ VIỆT
Điện thoại: 0862727778
Địa chỉ : 87 Lê Thị Pha, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Website : www.rangxaycafe.vn